Ehdot

Vuokraus- ja myyntiehdot

1. SOPIJAOSAPUOLET

Seuraavana listattuja ehtoja käytetään vuokraamon (Helpompaa Palvelut Oy), myöhemmin vuokraaja, ja vuokralle ottajan, myöhemmin asiakas, välillä.

2. AJONEUVON VUOKRAUSEHDOT, KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

2.1   Asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä, ja muista ajoneuvojen käyttäjistä on sovittava erikseen kirjallisella sopimuksella verkkopalvelussa.  Lisäkäyttäjistä veloitetaan lisämaksua 10€/käyttäjä. Jokaisen käyttäjän on luettava käyttöehdot ja noudatettava niitä. Käyttäjillä on oltava voimassaoleva ajo-oikeus. Asiakas ja käyttäjät vastaavat ajokunnostaan ajoneuvon vuokrausaikana.

2.2 Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta kuin omastaan, ja hänen on käytettävä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Ajoneuvon käyttö hinauksessa on kielletty, lukuun ottamatta peräkärryä (koskien vetokoukullisia autoja). Ajoneuvon käyttö maastossa ja jäällä, sekä kaikki muu normaalikäytöstä poikkeava ajo on kielletty. Vastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen. Ajoneuvon vuokraaminen eteenpäin on ehdottomasti kielletty.

2.3 Asiakas ymmärtää, että vuokraaja ei ole paikalla luovutus hetkellä, ja näinollen vuokraajan edustaja ei ole tarkistamassa auton kuntoa ennen vuokralle antoa. Asiakkaan velvollisuus on kuvata ajoneuvo jokaisesta kulmasta noutohetkellä. Nämä kuvat on säilytettävä vähintään 14vrk vuokrauksen päättymishetkestä. Asiakkaalla on velvollisuus luovuttaa kuvat vuokraajalle tämän niitä pyytäessä. Muussa tapauksessa ajoneuvon katsotaan olleen vuokrausta edeltävän tarkastuksen yhteydessä toteutetussa kunnossa. Vuokraaja toteuttaa tarkistuksia päivittäin tai kokemansa tarpeen mukaan. Näillä keinoin pyritään ehkäisemään kiistoja mahdollisten vaurioiden syntyajankohdasta.

2.4 Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Asiakas tankkaa ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä riippumatta ajomatkan pituudesta. Asiakas on velvollinen tarkistamaan oikean polttoainetyypin ajoneuvossa sijaitsevasta käyttöohjeesta. Tankkaamatta jättäminen johtaa 100€ rikemaksuun polttoainekulujen lisäksi.

2.5 Ajoneuvo on lukittava lyhyenkin pysäköinnin ajaksi.

2.6 Asiakas hyväksyy, että ajoneuvo voidaan paikantaa GPS-paikantimen avulla ja hänet mahdollisesti kuvataan valvontakameraa käyttäen.

2.7 Ajoneuvoa ei saa viedä maasta. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja 500€ korvaukseen. Tämä lisäksi asiakkaalta laskutetaan mahdolliset muut kulut, jotka luvaton maastavienti vuokraajalle aiheuttaa.

2.8 Tuulilasinpesunestesäiliöön saa lisätä ainoastaan siihen tarkoitettua pesunestettä. Tuulilasinpesuneste ei kuulu vuokrahintaan.

2.9 Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti (1viikon välein tai 1000km) moottoriöljy, jäähdytinneste ja rengaspaine, kun on solmittu pitkäaikainen vuokrasuhde ajoneuvosta vuokraajan kanssa.

2.10 Vuokraaja pitää oikeuden tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja kerätä näitä rekisteriinsä ellei tätä erikseen kielletä.

3. ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

3.1 Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen lisävarusteet siinä kunnossa kuin ne ovat vuokralle antohetkellä olleet.

3.1.1 Asiakas korvaa kaikki ajoneuvolle ja sen varusteille aiheuttamansa vahingot ja laiminlyönnit erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaan korvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa, sen irtaimistoa ja lisävarusteita kokonaisuudessaan. Velvollisuus koskee myös jälkikäteen todettuja vahinkoja ja laiminlyöntejä, jotka voidaan todeta tapahtuneen vuokra-aikana. Myös mahdollinen seisonta-aika on asiakkaan korvattava vuokraajalle. Edellä mainittujen vahinkojen omavastuun enimmäismäärä on 1500€ vahinkoa kohden. Omavastuun enimmäismäärää voidaan alentaa vahinkoa kohden erillisellä lisämaksulla (kts. hinnasto).

3.1.2 Ajoneuvossa on liikennevakuutus joka kattaa syyttömälle vastapuolelle aiheutuneet vahingot. Jos asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon, laskuttaa vuokraaja asiakasta toisen osapuolen korjauskustannusten ja muiden vahinkojen mukaisesti, kuitenkin enintään valitun lisäturvan enimmäiskorvausmäärän mukaan. Kaikista liikennevahingoista on ilmoitettava aina vuokraajalle ja poliisille. Jos asianmukaista ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on velvollinen korvaamaan kulut täysimääräisinä. Poliisin raportti liikennevahingosta on toimitettava viipymättä vuokraajalle.

3.1.3 Vuokraajalla ei ole velvollisuutta korjauttaa ajoneuvoa sattuneista vahingoista laskuttaakseen asiakasta niistä.

3.1.4 Asiakkaan velvollisuus on maksaa mahdolliset vuokra-aikana aiheutuneet maksut; rike- ja pysäköintisakot, sekä kaikki muut vuokraukseen liittyneet maksut kokonaisuudessaan. Jos asiakas ei itse maksa mahdollisia maksuja alkuperäisellä tositteella, vuokraaja perii 30€ käsittelykuluja maksujen lisäksi.

3.1.5 Jos ajoneuvolle tai vuokraajalle aiheutuneet haitat johtuvat asiakkaan tahallisesta laiminlyönnistä, varomattomuudesta, tahallisuudesta, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai huumausaineen alaisena, tai asiakas on muuten rikkonut lueteltuja ehtoja (kohta 2) tahallisesti, on vuokraaja velvollinen korjaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Asiakas vapautuu korvausvastuustaan, jos vuokraaja saa korvauksen vastapuolen ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella tai muulta vahingon aiheuttajalta.

3.1.6 Jos asiakas havaitsee ajoneuvossa mahdollisia vikoja, nämä on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata/korjauttaa mahdollisia vikoja itse, vaan näistä on sovittava aina erikseen vuokraajan kanssa.

3.2 Asiakas on velvollinen korvaamaan korjaamo- ja hinauskustannukset täysmääräisesti, jotka johtuvat; väärän tyyppisen polttoaineen tankkauksesta tai muusta selkeästä laiminlyönnistä.

3.3 Jos asiakas kadottaa vuokra-aikana ajoneuvon avaimet, on asiakkaan korvausvelvollinen täysimääräisesti valitsemastaan turvasta riippumatta. Tähän kuuluvat ajoneuvon siirtokulut, seisontapäivät, sekä lukkojen ja avainten uusinta.

3.4 Jos ajoneuvo ilmoitetaan varastetuksi, on asiakkaan palautettava ajoneuvon avaimet viipymättä. Jos avaimia ei palauteta, vuokraajalla on oikeus laskuttaa asiakasta ajoneuvon ja sen lisävarusteiden täydestä arvosta.

3.5 Jos ajoneuvo on palautettaessa likaantunut huomattavasti, lukuun ottamatta normaalikäyttöä, vuokraaja perii siivouskustannukset täysmääräisesti asiakkaalta. Asiakkaan velvollisuus on poistaa ajoneuvosta mahdolliset irtoroskat.

3.6 Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Jos asiakas ei noudata tätä kieltoa, vuokraajalla on oikeus periä rikemaksua 300€.

3.7 Vuokratuotteen (lisävarusteet, esim. nokkakärryt) kadotessa vuokra-aikana asiakas joutuu korvaamaan vuokraamolle niistä uuden tuotteen hinnan.

3.8 Eläinten kuljetus ilman erillistä sopimusta on kielletty ja johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta.

 4. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Vuokraaja on velvoitettu luovuttamaan ajoneuvo asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Ajoneuvoista löytyy ajoneuvokohtainen opastus/käyttöohje. Mikäli jostain syystä ajoneuvon luovutus asiakkaalle viivästyy vuokraajasta johtuvasta syystä, on asiakas oikeutettu korvaukseen enintään vuokra-ajalta maksettuun summaan. Asiakas on myös oikeutettu purkamaan sopimus.

4.2 Mikäli ajoneuvossa ilmenee jokin ennalta arvaamaton virhe, esim. tekninen vika, voi asiakas vaatia korvausta, kuitenkin enintään maksetun vuokra-ajan summan verran. Sopimusta ei voi purkaa tai korvausta vaatia, jos havaittu vika on korjattavissa kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja voi tarjota tilalle vastaavaa ajoneuvoa kohtuullisen matkan päästä. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tästä aiheutuneita kuluja tai matkan jatkamista muilla kulkuneuvoilla.

5. AJONEUVON PALAUTUS

5.1 Vuokra-ajan päättyessä on asiakkaan palautettava ajoneuvo tankattuna samalle paikalle josta ajoneuvo vuokran alkamishetkellä on noudettu, ellei erikseen muuta sovita. Asiakkaan myöhästyessä sovitusta määräajasta ja/tai -paikasta, on vuokraajalla oikeus veloittaa asiakasta myöhästymisestä 100€ ja seuraavalle asiakkaalle aiheutuvat kustannukset (vuokrakulut).

5.2 Vuokra-ajan jatkamisesta on aina sovittava hyvissä ajoin, ja tästä veloitettava summa määräytyy vuokrahinnaston mukaisesti. Vuokra-ajan jatkaminen riippuu aina vuokraajasta ja auton varaustilanteesta.

5.3 Jos ajoneuvo palautetaan ennen vuokra-ajan päättymistä, vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa.

5.4 Asiakkaan on viimeistään palautuksen yhteydessä ilmoitettava vuokraajalle aiheuttamistaan vahingoista. Jos ilmoitusta ei tehdä, vakuutuksen lisäturvan voimassa olo lakkaa. Asiakas hyväksyy, että vuokraajan edustaja ei ole paikalla kun ajoneuvo palautetaan sovitulle paikalleen, ja näin ollen asiakas on velvollinen kuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta myös palautushetkellä. Nämä kuvat on säilytettävä vähintään 14vrk vuokrauksen päättymishetkestä. Asiakkaalla on velvollisuus luovuttaa kuvat vuokraajalle tämän niitä pyytäessä. Muussa tapauksessa ajoneuvon katsotaan olleen vuokrausta seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

6. MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT, SEKÄ VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

6.1 Ajoneuvo varataan ja vuokrataan helpompaa.fi –palvelun kautta. Asiakas vastaanottaa tilausvahvistuksen sähköpostitse. Sopimusasiakkaita vuokraaja laskuttaa jälkikäteen. Vuokraajalla on oikeus vaatia asiakkaalta ennen vuokra-ajan alkamista vakuusmaksua, katsoessaan asian tarpeelliseksi. Tällä vakuudella korvataan mahdolliset kulut ja maksut. Vakuus palautetaan viimeistään 14vrk päästä vuokra-ajan päättymisestä ilman kuluja.

6.2 Jos asiakas haluaa perua jo tehdyn vuokrasopimuksen, se korvataan asiakkaan tilille/tehdylle maksuvälineelle neljän pankkipäivän kuluessa, jos peruutus tehdään 4h ennen vuokra-ajan alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista vuokraaja perii kuluina 50% vuokrahinnasta. Jos peruutus tehdään vähemmän kuin 4h ennen vuokra-ajan alkua, vuokraaja perii 100% vuokrasummasta.

6.3 Jos asiakas rikkoo edellä mainittuja sopimusehtoja, ja/tai vuokraaja katsoo, ettei asiakas ole kykenevä noudattamaan sopimusta, on vuokraajalla oikeus purkaa sopimus. Tämä pätee myös tilanteessa jossa ajoneuvo on kolarin tai muun haitan takia vioittunut niin, ettei sopimusta voida jatkaa. Tässä tapauksessa asiakkaan on palautettava ajoneuvo viipymättä vuokraajalle.

7. MUUTA

7.1 Vuokraaja ei vastaa mahdollisista löytötavaroista

7.2 Ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvolisäveron.

Maksuehdot

Verkkokauppa

Helpompaa Palvelut Oy / Helpompaa.fi (y-tunnus 2774252-2) myy palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin.

Maksaminen

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi Helpompaa Palvelut Oy:lle. Käytössäsi on yleisimpien pankkien maksupainikkeet ja mahdollisesti muita maksutapoja. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään vahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää oikean sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Toimitustapa ja -kulut

Näet kaikki tilauksesi todelliset kulut ennen maksutapahtumaa.

Peruutukset

Varauksen peruuttaminen on mahdollista viimeistään 4 tuntia ennen varauksen alkua. Peruutus tulee tehdä puhelimitse 040 415 33 33.

Mikäli perut verkkomaksulla maksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti (viimeistään 4 tuntia ennen varauksen alkamista), saat maksua vastaavan summan hyvityksenä. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

Ongelmatilanteet

Varattuun tuotteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa tulee reklamoida 14 päivän kuluessa puhelimitse 040 415 33 33 tai Helpompaa.fi nettisivujen palautelomakkeen kautta. Kerro reklamaatilanteissa aina alkuperäinen varausnumerosi.