Ehdot

Käyttörajoitus:
Vuokrausehdot ovat Helpompaa Palvelut Oy:n omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty. 

HELPOMPAA PALVELUT OY:N VUOKRAUS- JA MAKSUEHDOT

1. Vuokraussopimus ja vuokrausehdot

1.1. Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Helpompaa Palvelut Oy:n (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralle ottajan (jäljempänä asiakas) välisiin ajoneuvon vuokraussopimuksiin. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokraussehtoja sopimuksen syntymisestä lähtien.

1.2. Sopimus vuokraamon ja asiakkaan välille syntyy, kun vuokraamo on lähettänyt vuokrauksesta vahvistusviestin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimuksen syntyminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista vuokrauksen tekemisen yhteydessä. Asiakas on vastuussa antamansa sähköpostiosoitteen virheettömyydestä.

1.3. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat yritys- ja/tai henkilötiedot sekä asiakkaan luottotiedot.

1.4. Vuokraamo pitää asiakkaista lain mukaista asiakasrekisteriä.

 

2. Ajoneuvon vuokraaminen ja maksaminen

2.1. Ajoneuvojen vuokraus toimii itsepalveluperiaatteella. Asiakas tekee ajoneuvon vuokrauksen helpompaa.fi – palvelun kautta.

2.2. Asiakas maksaa vuokrahinnan kokonaisuudessaan vuokrauksen tekemisen yhteydessä Checkout maksunvälityspalvelun kautta. Sopimusasiakasta vuokraamo laskuttaa jälkikäteen erillisen sopimuksen mukaisesti.

2.3. Ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvolisäveron. Vuokraamolla on oikeus hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Yksittäisiin vuokraussopimuksiin sovelletaan aina sopimuksen tekohetkellä voimassa olevia ehtoja ja hintoja.

2.4. Onnistuneen vuokrauksen jälkeen vuokraamo lähettää vahvistusviestin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Vahvistusviestissä ilmoitetaan vuokra-ajan alkaminen ja päättyminen (päivämäärä ja kellonaika) sekä ajoneuvon nouto- ja palautuspaikka.

2.5. Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakasta jälkikäteen vuokrauksesta sille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja -maksut sekä vahingot, joista asiakas on vastuussa.

2.6. Kaikkiin jälkikäteen lähetettyihin laskuihimme sisältyy 15€ (sis. alv24%) laskutuslisä.

 

3. Ajoneuvon käyttäjät

3.1. Asiakas saa luovuttaa ajoneuvon toisen henkilön käytettäväksi.

3.2. Jos ajoneuvon käyttäjä on joku muu kuin asiakas, tulee asiakkaan huolehtia siitä, että ajoneuvon käyttäjä saa tiedon näistä vuokrausehdoista ja noudattaa niitä.

3.3. Asiakas ei voi kuitenkaan siirtää vuokraussopimuksesta johtuvista sopimusvelvoitteitaan ja -vastuistaan toiselle. Asiakas vastaa aina vuokraamolle kaikista velvoitteistaan ja -vastuistaan riippumatta siitä, kuka ajoneuvoa käyttää.

3.4. Ajoneuvon käyttäjällä on oltava voimassa oleva ajo-oikeus.

3.5. Ajoneuvon käyttäjän tulee olla lain vaatimassa ajokunnossa ajoneuvon vuokra-aikana.

 

4. Vuokrauksen peruuttaminen

4.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa vuokraus viimeistään 4 tuntia ennen vahvistusviestissä ilmoitettua vuokra-ajan alkua. Peruutus tulee tehdä puhelimitse numeroon 020 7558 060 tai helpompaa.fi –palvelun palautelomakkeen kautta.

Asiakkaalle palautetaan maksettu vuokrahinta asiakkaan tilille/maksuvälineelle neljän pankkipäivän kuluessa. Sopimusasiakkaalle ei synnyt maksuvelvollisuutta.

 

4.2. Jos asiakas tekee peruutuksen myöhemmin kuin 4 tuntia ennen vuokra-ajan alkua vuokraamo ei palauta maksettua vuokrahintaa ja laskuttaa sopimusasiakkaalta täyden vuokrahinnan.

4.3. Jos asiakas ei nouda ajoneuvoa 4 tunnin kuluessa vuokra-ajan alkamisesta, katsotaan asiakkaan menettely vuokrauksen peruuttamiseksi ja vuokraamolla on oikeus vuokrata ajoneuvo eteenpäin. Vuokraamo ei palauta maksettua vuokrahintaa ja laskuttaa sopimusasiakkaalta täyden vuokrahinnan.

4.4. Vuokraamolla on oikeus peruuttaa vuokraus ennen vuokra-ajan alkua ylivoimaisesta esteestä johtuen. Asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalle palautetaan maksettu vuokrahinta asiakkaan tilille/maksuvälineelle neljän pankkipäivän kuluessa. Sopimusasiakkaalle ei synnyt maksuvelvollisuutta.

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus asiakkaan luottotietomerkintöjen takia.

Vuokraamolla ei ole velvollisuutta korvata ylivoimaisen esteen takia perutusta vuokrauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä vahinkoja tai muita kuluja.

 

5. Ajoneuvon luovutus asiakkaan käyttöön ja ajoneuvon tarkastus

5.1. Vahvistusviestissä ilmoitetaan vuokra-ajan alkaminen (päivämäärä ja kellonaika) sekä ajoneuvon noutopaikka.

5.2. Vuokraamon edustaja ei ole paikalla ajoneuvon noutohetkellä eikä siten tarkistamassa ajoneuvon kuntoa ennen vuokralle antoa eikä ohjeistamassa asiakasta ajoneuvon käyttöön. Asiakkaan velvollisuus on ajoneuvoa noutaessaan tarkastaa ja kuvata ajoneuvo jokaisesta kulmasta siinä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Tarkastuksen yhteydessä havaituista vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle.

Asiakkaan on säilytettävä ottamansa kuvat vähintään 14 vuorokautta vuokra-ajan päättymisestä. Asiakkaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa kuvat vuokraamolle.  Muussa tapauksessa ajoneuvon katsotaan olleen vuokrausta edeltävän tarkastuksen yhteydessä todetussa kunnossa.

Vuokraamo tekee ajoneuvon tarkastuksia päivittäin tai tarpeen mukaan. Näin pyritään ehkäisemään riidat mahdollisten vaurioiden syntyajankohdasta.

 

5.3. Ajoneuvoista löytyy ajoneuvokohtainen opastus/käyttöohje, jota asiakkaan tulee noudattaa.

5.4. Ajoneuvo vuokrataan täyteen tankattuna.

 

6. Ajoneuvon käyttö vuokra-aikana

6.1. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta kuin omastaan sekä noudattamaan ajoneuvon käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

6.2. Ajoneuvo on lukittava lyhyenkin pysäköinnin ajaksi.

6.3. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Kiellettyä on siten ajoneuvolla ajaminen mm. maastossa ja jäällä sekä ajoneuvon käyttö hinaukseen. Hinauksella ei tarkoiteta peräkärryn vetämistä vetokoukullisella ajoneuvolla. Jos ajoneuvoa käytetään sopimuksen vastaisella tavalla, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta 500 € sopimusrikkomusmaksu. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset kulut ja vahingot, jotka ajoneuvon sopimuksen vastainen käyttö vuokraamolle aiheuttaa.

6.4. Tuulilasinpesunestesäiliöön saa lisätä ainoastaan siihen tarkoitettua pesunestettä. Tuulilasinpesuneste ei kuulu vuokrahintaan.

6.5. Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty.  Jos ajoneuvossa on tupakoitu, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta 300 € sopimusrikkomusmaksu. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset kulut ja vahingot, jotka ajoneuvossa tupakointi vuokraamolle aiheuttaa.

6.6. Eläinten kuljetus ajoneuvossa ilman vuokrauksen yhteydessä tehtyä erillistä sopimusta on kielletty.  Luvaton eläinten kuljetus ajoneuvossa johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta.

6.7. Asiakkaan on huolehdittava vähintään 1viikon tai 1000 km välein ajoneuvon kunnon tavanomaisesta tarkkailusta, kuten rengaspaineiden sekä öljy- ja muiden nesteiden tarkastamisesta. Ajoneuvoon on varattu mukaan siihen sopivaa öljyä.

6.8. Ajoneuvoa ei saa viedä maasta. Ajoneuvon luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 500 € sopimusrikkomusmaksu. Tämä lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset kulut ja vahingot, jotka luvaton maastavienti vuokraamolle aiheuttaa.

6.9. Ajoneuvon vuokraaminen eteenpäin ilman vuokraamon kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Jos ajoneuvo vuokrataan eteenpäin luvatta, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta 500 € sopimusrikkomusmaksu. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset kulut ja vahingot, jotka luvaton vuokraus vuokraamolle aiheuttaa.

6.10. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvo voidaan paikantaa GPS-paikantimen avulla.

 

7. Asiakkaan vastuu ajoneuvosta ja omavastuut

7.1. Vastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle tämän noutaessa ajoneuvon ja päättyy ajoneuvon palautuessa vuokraamolle. Jos asiakas palauttaa ajoneuvon väärään paikkaan, asiakkaan vastuu ajoneuvosta päättyy vasta, kun vuokraamo on saanut ajoneuvon hallintaansa.

7.2. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen lisävarusteet siinä kunnossa kuin ne ovat vuokralle annettaessa olleet.

7.3. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Asiakkaan vastuu vuokra-aikana sattuneista vahingoista on rajattu 2.000 €:n omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Omavastuun enimmäismäärää voidaan alentaa erillisellä lisämaksulla (kts. hinnasto).

7.4. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet

 

asiakkaan tai ajoneuvon käyttäjän rikollisesta menettelystä, kuten ajoneuvon kuljettamisesta/muusta käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

asiakkaan tai ajoneuvon käyttäjän tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta.

avainten katoamisesta.

väärän polttoaineen käyttämisestä.

auton vuokrausehtojen vastaisesta käytöstä.

 

7.5. Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle vastapuolelle aiheutuneet vahingot. Jos asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon, laskuttaa vuokraamo asiakasta toisen osapuolen korjauskustannusten ja muiden vahinkojen mukaisesti, kuitenkin enintään valitun lisäturvan enimmäiskorvausmäärän mukaan.

7.6. Kaikista liikennevahingoista on ilmoitettava aina vuokraamolle ja poliisille. Jos asianmukaista ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on velvollinen korvaamaan kulut täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta. Kopio poliisin ilmoituksesta on toimitettava viipymättä vuokraamolle.

7.7. Vuokraamolla ei ole velvollisuutta korjauttaa ajoneuvoa laskuttaakseen asiakasta vahingoista.

7.8. Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat, lisävarusteet ja tarvikkeet erillisen hinnaston mukaisesti ilman omavastuurajoitusta.

7.9. Asiakas on velvollinen myös korvaamaan vuokraamolle edellä mainituista tilanteista johtuvat ajoneuvon siirto-/hinausmaksut sekä ajoneuvon seisonta-ajalta vuoraussopimuksen mukaisen vuokrahinnan enintään 30 päivän ajalta ilman omavastuurajoitusta.

7.10. Korvausvelvollisuus koskee myös jälkikäteen todettuja vahinkoja ja laiminlyöntejä, jotka voidaan todeta tapahtuneen vuokra-aikana.

7.11. Asiakas vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta tai muista vastaavista maksuista. Asiakas oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille tai muulle maksua vaativalle taholle henkilötietonsa edellä todettujen maksujen määräämiseksi tai perimiseksi. Jos vuokraamo joutuu maksamaan tai käsittelemään asiakkaalle kuuluvia maksuja, vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta maksamansa maksun ja 30 € käsittelykuluja.

7.12. Jos asiakas havaitsee ajoneuvossa mahdollisia vikoja, on niistä ilmoitettava vuokraamolle kohdassa 10 kerrotulla tavalla. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata/korjauttaa mahdollisia vikoja itse, vaan näistä on sovittava aina erikseen vuokraamon kanssa.

7.13. Jos ajoneuvo ilmoitetaan varastetuksi, on asiakkaan palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamolle viipymättä.

7.14. Asiakkaan velvollisuus on poistaa ajoneuvosta mahdolliset irtoroskat.

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysmääräisesti vuokraamolle ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

 

8. Vuokra- ajan jatkaminen

8.1. Vuokra-ajan jatkamisesta on aina sovittava hyvissä ajoin.

8.2. Vuokra-ajan jatkamisesta veloitettava summa määräytyy normaalin vuokrahinnaston mukaisesti.

8.3. Vuokra-ajan jatkaminen riippuu aina vuokraamosta ja ajoneuvon varaustilanteesta.

 

9. Ajoneuvon palauttaminen

9.1. Vuokra-ajan päättyminen (päivämäärä ja kellonaika) on merkitty vahvistusilmoitukseen.

9.2. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo samalle paikalle, josta ajoneuvo vuokra-ajan alkamishetkellä on noudettu, ellei erikseen muuta sovita.

9.3. Asiakkaan myöhästyessä sovitusta palautusajasta tai hän palauttaa ajoneuvon väärään paikkaan, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta 500 € sopimusrikkomusmaksu. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset kulut ja vahingot, jotka ajoneuvon väärä palautus vuokraamolle aiheuttaa.

9.4. Ajoneuvo palautetaan täyteen tankattuna riippumatta ajomatkan pituudesta. Asiakas on velvollinen tarkistamaan oikean polttoainetyypin ajoneuvossa sijaitsevasta käyttöohjeesta. Jos ajoneuvo palautetaan täyteen tankkaamatta, on vuokraamolla oikeus veloittaa asiakkaalta tankkauskulut sekä 100 € sopimusrikkomusmaksu.

9.5. Jos ajoneuvo palautetaan ennen vuokra-ajan päättymistä, vuokra-aika ja siihen perustuva vuokrahinta määräytyvät alkuperäisen sopimuksen mukaisesti

9.6. Vuokraamon edustaja ei ole paikalla ajoneuvoa palautettaessa eikä tarkistamassa auton kuntoa vuokra-ajan päättyessä. Siten asiakkaan velvollisuus on palautushetkellä kuvata ajoneuvo jokaisesta kulmasta. Asiakkaan on säilytettävä nämä kuvat vähintään 14 vuorokautta vuokrauksen päättymishetkestä. Asiakkaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa kuvat vuokraamolle.  Muussa tapauksessa ajoneuvon katsotaan olleen vuokrausta seuraavan tarkastuksen yhteydessä todetussa kunnossa.  Asiakkaan on viimeistään palautuksen yhteydessä ilmoitettava vuokraamolle aiheuttamistaan vahingoista. Jos ilmoitusta ei tehdä, vakuutuksen lisäturvan voimassaolo lakkaa.

 

10. Menettely vahinko- ja ongelmatilanteissa

10.1. Asiakkaalla ja vuokraamolla on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta tai muusta ongelmatilanteesta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

10.2. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvoon vuokra-aikana tulleesta tai siinä ilmenneestä viasta sekä ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta, jolla on vaikutusta ajoneuvon tavanomaiseen käyttöön tai joka voi aiheuttaa ajoneuvoon vakavamman vian tai vahingon.

Asiakkaan on viimeistään ajoneuvon palautuksen yhteydessä ilmoitettava vuokraamolle muusta ajoneuvoon vuokra-aikana tulleesta tai siinä ilmenneestä viasta sekä ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta.

 

10.3. Ilmoitus tehdään numeroon 020 7558 060 tai helpompaa.fi –palvelun palautelomakkeen kautta. Jos asiakas tekee ilmoituksen puhelimitse, on hänen myös aina täytettävä kirjallinen vika-/vahinkoilmoitus vuokraamolle helpompaa.fi –palvelun palautelomakkeen kautta.

10.4. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

10.5. Ajoneuvoa kohdanneesta rikoksesta ja liikennevahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Kopio poliisille tehdystä ilmoituksesta on toimitettava viipymättä vuokraamolle.

10.6. Muut vuokraukseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä mahdollisimman pian tai viimeistään 14 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä Helpompaa.fi nettisivujen palautelomakkeen kautta. Kerro reklamaatiotilanteissa aina alkuperäinen varausnumerosi.

 

11. Vuokraamon velvollisuudet

11.1. Vuokraamon on luovutettava ajoneuvo asiakkaalle sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

11.2. Mikäli vuokraamo ei pysty luovuttamaan ajoneuvoa sovitun mukaisesti tai siinä ilmenee vuokra-aikana vuokraamon vastuulla oleva käytön estävä vika, on vuokraamolla ensisijaisesti oikeus korjata havaittu vika kohtuullisessa ajassa tai tarjota tilalle vastaavaa ajoneuvoa kohtuullisen matkan päästä. Jokainen tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

11.3. Jos ajoneuvon korjaus tai vaihto ei onnistu edellä mainitulla tavalla, asiakkaalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokrahinnan alennusta. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä vahinkoja tai muita kuluja.

11.4. Jos vuokraamon virhe ei ole vähäinen, on sekä vuokraamolla että asiakkaalla oikeus purkaa vuokrasopimus.

11.5. Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

 

12. Vuokraussopimuksen purkaminen

12.1. Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokraussopimus välittömästi, jos asiakas rikkoo olennaisesti vuokrausehtoja tai jos vuokraamo painavista syistä olettaa, ettei asiakas pysty noudattamaan vuokrausehtoja. Asiakas on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan ajoneuvon kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada maksamaansa vuokrahintaa takaisin, eikä sopimusasiakas vapaudu maksuvelvollisuudestaan.

12.2. Sekä vuokraamolla että asiakkaalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokraamo ei pysty luovuttamaan ajoneuvoa sovitun mukaisesti tai siinä ilmenee vuokra-aikana vuokraamon vastuulla oleva käytön estävä vika, eikä vuokraamo pysty korjaamaan vikaa kohtuullisessa ajassa tai tarjoamaan korvaavaa ajoneuvoa kohtuullisen matkan päästä. Asiakas on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan ajoneuvon kaikkine varusteineen vuokraamolle erikseen sovittavalla tavalla. Asiakkaalle palautetaan maksettu vuokrahinta asiakkaan tilille/maksuvälineelle neljän pankkipäivän kuluessa. Sopimusasiakkaalle ei synnyt maksuvelvollisuutta. Asiakas ei ole kuitenkaan oikeutettu vuokrahinnan palautukseen tai maksuvelvollisuudesta vapautukseen vuokra-ajalta, jolloin ajoneuvo on ollut virheettä hänen käytettävissään.

12.3. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle vuokraussopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä vahinkoja tai muita kuluja.

 

13. Vuokraussopimusta koskevien riitojen selvittäminen

13.1. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

13.2. Asiakkaalla voi olla myös oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13.3. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.